Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

Okružni sud je nadležan :

da u prvom stepenu sudi:

a) za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna veća od 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

v) da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na okružne sudove;

g) da odlučuje u svim upravnim sporovim i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih Ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđena konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita;


2. Okružni sud u drugom stepenu odlučuje:

 

a) žalbama protiv odluka osnovnih sudova;

b) drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom;

 

3. Ostala nadležnost Okružnog suda je da:

 

a) rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa svog područja u skladu sa zakonom;
b) odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom području,

v) Odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravni posljedica osude, na osnovu sudske odluke,

g) postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom

d) rješava o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža

đ) pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima,

e) odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća kada je to zakonom određeno i

ž) vrši druge poslove određene zakonom


(Član 31. Zakona o sudovima Republike Srpske Službeni Glasnik RS-e br. 37/12, 44/15 i 100/17)

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh