Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

mail print fav manja slovaveca slova

Unutrašnja organizacija suda

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I DJELOKRUG

 

ORGANIZACIONIH JEDINICA


Poslove iz djelokruga rada suda vrše osnovne organizacione jedinice i to: Krivično i prekršajno odjeljenje, Građansko-upravno odjeljenje i Odjeljenje sudske uprave sa odsjekom za administrativno tehničke poslove,odsjekom za računovodstveno- materijelne poslove i odsjekom za materijalno tehničke poslove

Krivično i prekršajno odjeljenje vrši poslove i zadatke koji se odnose na suđenje u prvom stepenu iz nadležnosti Okružnog suda, odlučivanja u drugom stepenu po žalbama na odluke osnovnih sudova, pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima, obavlja poslove praćenja i proučavanja sudske prakse i druge poslove propisane Zakonom.

 

Ovi poslovi se obavljaju kroz slijedeće referate:

·         referat za predhodni postupak,

·         referat za predhodno saslušanje,

·         krivični prvostepeni referat,

·         krivični drugostepeni referat i

·         prekršajni drugostepeni referat

·         drugostepeni refera izvršenje krivičnih sankcija

 

Građansko-upravno odjeljenje vrši poslove i zadatke koji se odnose na poslove drugostepenog građanskog sudovanja, sudi upravne sporove, odlučuje o zakonitosti konačnih upravnih akata u upravnim sporovima za koje nije određena nadležnost drugog suda i to prema sjedištu prvostepenog suda, organizacije ili zajednice, kao i zahtjevu za zaštitu sloboda i prava utvrđenih Ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđena konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita, odlučuje o priznanju i izvršavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža i druge poslove propisane Zakonom.

Ovi poslovi se obavljaju kroz slijedeće referate:

 

·         drugostepeni građanski referat,

·         prvostepeni referat upravnih sporova.

 

Odjeljenje sudske uprave vrši poslove i zadatke koji se odnose na obezbjeđenje uslova za efikasan rad suda, a naročito: organizovanje unutrašnjih poslovanja u sudu, vođenje statistike i sačinjavanje izvještaja o radu suda, obavljanje poslova pozivanja i raspoređivanja sudija porotnika i poslova u vezi sa stalnim sudskim vještacima i tumačima, finansijsko – materijalno poslovanje suda, poslove u vezi sa pritužbama na rad suda, kao i druge poslove propisane Zakonom i drugim propisima.

 

Odsjek za administrativno-tehničke poslove vrši normativno pravne poslove, personalne poslove, organizuje unutrašnje poslovanje u sudu, poslove pozivanja i raspoređivanja sudija porotnika, poslove u vezi sa stalnim sudskim tumačima i vještacima, poslove izvršenja krivičnih sankcija, poslove u vezi sa pritužbama na rad suda, poslove pisarnice, daktilografske poslove, poslove prijema i otpreme pošte kao i druge poslove utvrđene ovim pravilnikom.

 

Odsjek računovodstveno-materijalnih poslova vrši računovodstveno materijalne poslove za potrebe ovog suda i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Odsjek za pomoćno-tehničke poslove vrši sve tehničke i pomoćne poslove u sudu i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

unutrašnja organizacija