• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Okružni sud je nadležan :

  da u prvom stepenu sudi:

  a) za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna veća od 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda;

  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

  v) da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na okružne sudove;

  g) da odlučuje u svim upravnim sporovim i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih Ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđena konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita;


  2. Okružni sud u drugom stepenu odlučuje:

   

  a) žalbama protiv odluka osnovnih sudova;

  b) drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom;

   

  3. Ostala nadležnost Okružnog suda je da:

   

  a) rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa svog područja u skladu sa zakonom;
  b) odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom području,

  v) Odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravni posljedica osude, na osnovu sudske odluke,

  g) postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom

  d) rješava o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža

  đ) pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima,

  e) odlučuje o pravnim lijekovima protiv odluka svojih vijeća kada je to zakonom određeno i

  ž) vrši druge poslove određene zakonom


  (Član 31. Zakona o sudovima Republike Srpske Službeni Glasnik RS-e br. 37/12, 44/15 i 100/17)

   

   

  773 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1