• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni sud u Doboju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Unutrašnja organizacija suda

  UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I DJELOKRUG

   

  ORGANIZACIONIH JEDINICA


  Poslove iz djelokruga rada suda vrše osnovne organizacione jedinice i to: Krivično i prekršajno odjeljenje, Građansko-upravno odjeljenje i Odjeljenje sudske uprave sa odsjekom za administrativno tehničke poslove,odsjekom za računovodstveno- materijelne poslove i odsjekom za materijalno tehničke poslove

  Krivično i prekršajno odjeljenje vrši poslove i zadatke koji se odnose na suđenje u prvom stepenu iz nadležnosti Okružnog suda, odlučivanja u drugom stepenu po žalbama na odluke osnovnih sudova, pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima, obavlja poslove praćenja i proučavanja sudske prakse i druge poslove propisane Zakonom.

   

  Ovi poslovi se obavljaju kroz slijedeće referate:

  ·         referat za predhodni postupak,

  ·         referat za predhodno saslušanje,

  ·         krivični prvostepeni referat,

  ·         krivični drugostepeni referat i

  ·         prekršajni drugostepeni referat

  ·         drugostepeni refera izvršenje krivičnih sankcija

   

  Građansko-upravno odjeljenje vrši poslove i zadatke koji se odnose na poslove drugostepenog građanskog sudovanja, sudi upravne sporove, odlučuje o zakonitosti konačnih upravnih akata u upravnim sporovima za koje nije određena nadležnost drugog suda i to prema sjedištu prvostepenog suda, organizacije ili zajednice, kao i zahtjevu za zaštitu sloboda i prava utvrđenih Ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđena konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita, odlučuje o priznanju i izvršavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža i druge poslove propisane Zakonom.

  Ovi poslovi se obavljaju kroz slijedeće referate:

   

  ·         drugostepeni građanski referat,

  ·         prvostepeni referat upravnih sporova.

   

  Odjeljenje sudske uprave vrši poslove i zadatke koji se odnose na obezbjeđenje uslova za efikasan rad suda, a naročito: organizovanje unutrašnjih poslovanja u sudu, vođenje statistike i sačinjavanje izvještaja o radu suda, obavljanje poslova pozivanja i raspoređivanja sudija porotnika i poslova u vezi sa stalnim sudskim vještacima i tumačima, finansijsko – materijalno poslovanje suda, poslove u vezi sa pritužbama na rad suda, kao i druge poslove propisane Zakonom i drugim propisima.

   

  Odsjek za administrativno-tehničke poslove vrši normativno pravne poslove, personalne poslove, organizuje unutrašnje poslovanje u sudu, poslove pozivanja i raspoređivanja sudija porotnika, poslove u vezi sa stalnim sudskim tumačima i vještacima, poslove izvršenja krivičnih sankcija, poslove u vezi sa pritužbama na rad suda, poslove pisarnice, daktilografske poslove, poslove prijema i otpreme pošte kao i druge poslove utvrđene ovim pravilnikom.

   

  Odsjek računovodstveno-materijalnih poslova vrši računovodstveno materijalne poslove za potrebe ovog suda i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

   

  Odsjek za pomoćno-tehničke poslove vrši sve tehničke i pomoćne poslove u sudu i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

   

  434 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • unutrašnja organizacija
  • 1 - 1 / 1
  • 1