Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Doboju

Osuđen za ubistvo u pokušaju i nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija

02.04.2021.

Okružni sud u Doboju donio je dana 01.04.2021. godine presudu kojom je optuženi Đorđo Nešković  iz Boljanića, grad Doboj oglašen krivim za krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske i  krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i osuđen na  jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godina.Prema optuženom se produžava pritvor po osnovu člana 197 stav1.tačka  v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.Pritvor može trajati do pravosnažnosti presude,a najduže dok ne protekne vrijeme trajanja kazne izrečene u prvostepenoj presudi.

/ iz zapisnika/

OPTUŽENI:

Đorđo Nešković.  iz Boljanića, grad Doboj.., sa ostalim podacima kao u spisu predmeta,

KRIV JE

            Što je :

                       
                 1. dana 09.09.2019. godine oko 19,30 časova u Boljaniću grad Doboj došao do pomoćnog objekta - štale koju koristi njegova supruga oštećena Nešković Todora, gdje je nakon kraće verbalne prepirke sa oštećenom u stanju bitno smanjene uračunljivosti usljed alkoholisanosti sa koncentarcijom alkohola u krvi 1,56 gr/kg odnosno 1,65 promila što odgovara stadiju srednjeg pijanstva, htijući istu da liši života, zamahnuo prema oštećenoj Nešković Todori nožem-čakija na rasklapanje sa drvenom drškom dužine 13 cm, te oštećenoj zado jedan ubod nožem u predjelu lijeve strane trbuha, nanjevši joj na taj način tešku tjelesnu povredu u vidu ubodne rane u predjelu lijeve strane trbuha,

             dakle, drugog pokušao lišiti života

 dana 10.09.2019. godine u Boljaniću grad Doboj u kući u kojoj živi, iako je znao

da držanje oružja građanima uopšte nije dozvoljeno, suprotno odredbi člana 8. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 26/16, 18/17 i 31/18), neovlašteno držao vojnu pušku M-48 serijskog broja 9589

 dakle, neovlašteno držao vatreno oružje čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno,

             čime je pod tačkom 1. počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1 u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a pod tačkom 2. krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske

           pa sud optuženom Đorđi Neškoviću, uz primjenu  člana 5. stav 2,  42,  43,  46,  52. stav 1., 53. stav 3.  i  člana 54. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

 

UTVRĐUJE

 

      za krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1 u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine  i 7 (sedam)  mjeseci

      za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske,  kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci 

           pa ga sud primjenom člana 56. stav 2. tačka  3. Krivičnog zakonika Republike Srpske,

 

OSUĐUJE

NA JEDINSTVENU KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD

4 ( četiri)  GODINE

 

Na osnovu člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 09.09.2019 godine u 21,40 časova,   pa nadalje.

 Na osnovu člana 82.  Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta i to jednog  noža -čakija na rasklapanje sa drvenom drškom u dužini od 13 cm kao predmeta koji je upotrijebljen prilikom izvršenja krivičnog djela i  jedna vojna puška M-48 serijskog broja 9589 čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno.

            Na osnovu člana 99. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske  optuženi se u cijelosti oslobađa plaćanja troškova krivičnog postupka iz člana 96. stav1. tačka a) do ž), koji padaju na teret budžetskih sredstava dok se na osnovu člana 101. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske nagrada i nužni izdaci branioca po službenoj dužnosti  padaju na teret budžetskih sredstava.

          Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećena Todora Nešković se upućuje da imovinsko pravni zahtjev može ostvariti u parničnom postupku.

         Donošenje nepravosnažne presude protiv Đorđe Neškovića  iz Boljanića, grad Doboj ne znači da je ta osoba zaista i odgovorna za počinjenje krivičnog djela. Prema principu prezumpcije nevinosti, svako se smatra nevinim za krivično djelo, dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivica.

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh