Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Korisni linkovi

Linkovi na web stranice navedeni su za potrebe dodatnog informisanja o sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini i zemalja u okruženju, kao i sudskoj praksi međunarodnih sudova.


Centar za sudsku dokumentaciju ne preuzima odgovornost za sadržaj.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

www.ustavnisud.ba – Ustavni sud Bosne i Hercegovine

www.ustavnisudfbih.ba – Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine

www.ustavnisud.org – Ustavni sud Republike Srpske

www.sudbih.gov.ba – Sud Bosne i Hercegovine

www.vsfbih.ba – Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

vsud-rs.pravosudje.ba  – Vrhovni sud Republike Srpske

www.asbd.ba – Apelacioni sud Brčko distrikta

 

CRNA GORA

www.ustavnisudcg.co.me/ – Ustavni sud Crne Gore

www.vrhsudcg.gov.me  – Vrhovni sud Crne Gore

HRVATSKA

www.usud.hr – Ustavni sud Republike Hrvatske

www.vsrh.hr – Vrhovni sud Republike Hrvatske

www.vtsrh.hr – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

www.upravnisudrh.hr - Upravni sud Republike Hrvatske

www.sudacka-mreza.hr – Sudačka mreža Republike Hrvatske

www.pravosudje.hr – Ministarstvo pravde Republike Hrvatske

MAKEDONIJA

www.ustavensud.mk – Ustavni sud Republike Makedonije

www.vsrm.mk – Vrhovni sud Republike Makedonije

SLOVENIJA

www.us-rs.si – Ustavni sud Slovenije

www.sodisce.si – Vrhovni sud Slovenije

SRBIJA

www.ustavni.sud.rs – Ustavni sud Republike Srbije

www.vk.sud.rs/ – Vrhovni kasacioni sud Srbije

MEĐUNARODNI SUDOVI:

www.echr.coe.int/echr - Evropski sud za Ljudska Prava

https://curia.europa.eu - Evropski sud u Luksemburgu

www.icc-cpi.int – Međunarodni Krivični Sud

www.un.org/icty/ - Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

www.ictr.org - Međunarodni krivični sud za Ruandu

www.icj-cij.org – Međunarodni Sud pravde

OSTALE INSTITUCIJE:

Edukacija sudija i tužilaca

www.coscg.org - Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore

www.fbih.cest.gov.ba  - Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

www.pak.hr - Pravosudna akademija Republike Hrvatske

www.jpacademy.gov.mk - Akademija za obuku sudija i tužilaca Republike Makedonije

www.rs.cest.gov.ba - Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj

www.mp.gov.si/si/center_za_izobrazevanje_cip/
Centar za obrazovanje u pravosuđu Republike Slovenije

www.pcsrbija.org.rs - Pravosudni centar Republike Srbije

www.ejtn.net  - Evropska mreža za obuku u pravosuđu

www.coe.int/lisbon-network  - Lisabonska mreža


Ministarstva pravde

www.mpr.gov.ba  - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

www.gov.me  - Ministarstvo pravde Crne Gore

www.pravosudje.hr/default.asp  - Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

www.pravda.gov.mk  - Ministarstvo pravde Republike Makedonije

www.mp.gov.si - Ministarstvo za pravosuđe Republike Slovenije

www.mpravde.sr.gov.yu  - Ministarstvo pravde Republike Srbije


Sudska i tužilačka vijeća

https://vstv.pravosudje.ba/ - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

www.sudskisavjet.gov.me - Sudski savjet Crne Gore

www.dsv.pravosudje.hr - Državno sudbeno vijeće Republike Hrvatske

www.sodni-svet.si  - Sudsko vijeće Republike Slovenije

www.encj.eu - Evropska mreža pravosudnih vijeća

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh